Regulamin

Regulamin serwisu internetowego Zielona Skrzynka

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.zielona-skrzynka.pl (zwany dalej „Serwisem”) prowadzony jest przez Zielona Skrzynka - Paweł Sępkowski z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wielickiej 40 lok.U1, 02- 657 Warszawa (zwana dalej „Sprzedawcą” lub „Usługodawcą”). Kontakt ze Sprzedawcą/Usługodawcą możliwy jest poprzez wiadomość drogą elektroniczną na adres: kontakt@zielona-skrzynka.pl

 1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z serwisu świadczącego następującego usługi:
  1. dostęp online do zapoznania się z ofertą Sprzedawcy,
  2. zakup oferowanych towarów przez Internet,
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do klientów indywidualnych jak i do przedsiębiorców korzystających z Serwisu, z wyjątkiem §8, który dotyczy wyłącznie przedsiębiorców.
 3. Do korzystania z Serwisu i dokonania zakupów niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
  1. posiadanie urządzenia multimedialnego:
   1. z dostępem do Internetu,
   2. z zainstalowaną najnowszą wersją przeglądarki,
   3. z systemem operacyjnym Windows, Mac OS, iOS lub Android,
   4. z obsługą plików Cookies,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. posiadanie numeru telefonu komórkowego.

 

§2

DEFINICJE

 

 1. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie produktów z oferty do wirtualnego koszyka, podanie danych osobowych i określenie terminu i adresu dostawy oraz sposobu płatności.
 2. Zamówienie – Usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę: oświadczenie woli klienta, kończące wypełnianie Formularzu zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. Konsument – Klient, będący konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.
 6. Produkt – towar prezentowany w sklepie internetowym Serwisu.

 

§3

ZAKUPY W SERWISIE

 

 1. Serwis prowadzi sprzedaż detaliczną oraz umożliwia zapoznanie się z ofertą i wysłanie zapytania ofertowego dla sprzedaży detalicznej.
 2. Sprzedawca umożliwia realizację zamówienia i dostawę Produktów na terenie wybranych miast Polski podanych w zakładce Dostawa i płatności. Realizacja zamówienia i dostawy na innym obszarze jest możliwa tylko po wcześniejszym kontakcie i otrzymaniu jednoznacznego potwierdzenia od Sprzedawcy.
 3. Ceny wszystkich Produktów widoczne w Serwisie to ceny brutto (zawierające podatek VAT), wyrażone w złotych polskich.
 4. Produkty mogą nieznacznie odbiegać wagą od podanej wagi na stronie Serwisu. Podane ceny są cenami za porcje, a Klient dodając Produkt do wirtualnego koszyka zgadza się na otrzymanie Produktu, którego waga będzie się różnić o +/- 10%.
 5. W celu złożenia zamówienia należy wykonać następujące kroki:
  1. Wybrać Produkt lub Produkty i dodać je do wirtualnego koszyka.
  2. W widoku Koszyk użyć przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia”.
  3. Wybrać termin dostawy, uzupełnić wymagane dane osobowe i wybrać metodę płatności.
  4. Nacisnąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 6. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Zdjęcia stanowią propozycję podania. Ze względu na charakter sprzedawanych produktów mogą się one różnić od przedstawionych na zdjęciach.

 

§4

KOSZTY I SPOSOBY DOSTAWY

 

 1. Produkty dostarczane są wyłącznie na terenie Warszawy za pomocą własnego transportu lub wyspecjalizowanej, zewnętrznej firmy pod adres podany w Formularzu zamówienia
 2. Dostawa zostanie zrealizowana we wskazanym w Formularzu terminie (nie później niż 10 dni od zrealizowania płatności). Godziny dostarczenia zamówienia są orientacyjne, zależy od lokalizacji i zdarzeń drogowych.
 3. Jeśli aktualnie obowiązująca promocja nie stanowi inaczej dostawa produktu podlega opłacie w wysokości 29 PLN.

 

§5

PŁATNOŚCI

 

 1. Dostępne formy płatności:
  1. Karty płatnicze Visa i MasterCard
  2. Przelewy elektroniczne
  3. Blik
  4. Portfele elektroniczne
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU SA

 

§6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo od niej odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem 6 ust. 2.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w następującej formie:
  1. pisemnie na adres: Zielona Skrzynka-Paweł Sępkowski ul. Wielicka 40 lok.U1, 02-657 Warszawa
  2. w formie elektronicznej poprzez wysłanie na adres: kontakt@zielona-skrzynka.pl
  3. Do oświadczenia należy dołączyć dowód zakupu.
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy: 

 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na numer konta wskazany o oświadczeniu. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Wielicka 40 lok.U1, 02-657 Warszawa.

 

§7

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Klient w przypadku jeżeli stwierdzi wady Produktów, ma prawo złożenia reklamacji. Złożenie reklamacji musi nastąpić w 24 godziny od momentu dostawy.
 2. Reklamację należy przesłać na adres kontakt@zielona-skrzynka.pl lub listem poleconym na adres Zielona Skrzynka-Paweł Sępkowski ul. Wielicka 40 lok.U1, 02-657 Warszawa. Rekomenduje się dołączenie do reklamacji dowodu zakupu Produktów lub w inny sposób wykazanie nabycia Produktów oraz podanie czego dotyczy niezgodność Produktów z umową.
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 7 dni od daty złożenia reklamacji.
 4. sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Klient zostanie poinformowany na wskazany adres e-mail.
 5. W przypadku gdy wskutek rozstrzygnięcia reklamacji ma nastąpić zwrot ceny za Produkty objęte taką reklamacją, należy podać numer konta na które taki zwrot zostanie dokonany.

 

§8

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Użytkowników nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
 3. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 5. W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Klientów, wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Serwisie. Usługodawca poinformuje Zarejestrowanego Użytkownika lub Użytkownika zapisanego na Newsletter o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej tekst zmienionego Regulaminu. Jeżeli Zarejestrowany Użytkownik lub Użytkownik zapisany na Newsletter nie zaakceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Administratora poprzez przesłanie informacji zwrotnej o treści „Nie akceptuję zmian Regulaminu”, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta w Serwisie lub/i zaprzestanie otrzymywania Newslettera.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  2. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl
 5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 

                                   

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium